Sprawdź swój zwrot nadpłaconego podatku

Na serwerze internetowym Izby Skarbowej we Wrocławiu została właśnie uruchomiona strona która umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego PIT za rok 2013.

Strona zawiera dane ze wszystkich dolnośląskich urzędów skarbowych i dotyczy zwrotów podatku dochodowego od osób fizycznych wykazanych na zeznaniach:

 • PIT-28,
 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39,
 • PIT-40.

Aby sprawdzić stan realizacji zwrotu wystarczy wejść na stronę http://zwroty.is.wroc.pl/.

 

 

Terminy podatkowe w maju 2014

07
środa

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za poprzedni miesiąc

15
czwartek

termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie papierowej) za luty, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

 20
wtorek

 • należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
 • ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
 • to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu,
 • podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,

 26
poniedziałek

 • termin złożenia deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
 • termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie elektronicznej) za luty, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł.

 

 

Nadchodzące zmiany w podatku dochodowym i Ordynacji podatkowej

Opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach dochodowych oraz w Ordynacji podatkowej. Najistotniejsze postanowienia projektowanych zmian sprowadzają się do:
 • nałożenia obowiązku na biura rachunkowe do 100% rozliczania się z urzędami skarbowymi w formie elektronicznej,
 • zobowiązania podmiotów nie korzystających z biur do rozliczania się z urzędem skarbowym elektronicznie, jeśli zatrudniają więcej niż pięciu pracowników,
 • w przypadku w/w grup podmiotów uznania deklaracji papierowych za niezłożone, jeśli zostaną przekazane w tej formie – o konsekwencjach nie musze wspominać.
Projektowane zmiany mają być uchwalone jeszcze w tym półroczu i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. również w zakresie rozliczenia roku 2014.