Numer Identyfikacji Podatkowej NIP

Każdy podatnik musi posiadać swój Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Numer Identyfikacji Podatkowej nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego i służy do ewidencji podatników i płatników. Aby go uzyskać, musisz złożyć zgłoszenie identyfikacyjne na specjalnym formularzu.
Do zgłoszenia o nadanie NIP dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami ma zastosowanie tzw. zintegrowany wniosek CEIDG-1
tj. wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-3 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji.
Dla pozostałych podatników, niebędących osobami fizycznymi ma zastosowanie formularz NIP-2, który w odniesieniu do podmiotów
podlegających wpisowi do KRS winien być złożony wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców w sądzie rejestrowym.
Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych podatków, bez względu na wybraną
formę opodatkowania, liczbę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
Nadanie numeru identyfikacji podatkowej nie podlega opłacie.
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących m.in. nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania, miejsc wykonywania działalności
gospodarczej itp., masz obowiązek dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Poprawiona wersja strony

Witamy na poprawionych stronach naszej kancelarji. W tym miejscu będziemy umieszczać informacje dla naszych klientów. Przypomnienia o ważnych terminach i zmianach. Proponujemy zaglądać na tą strone od czasu do czasu.

Pozdrawiamy

pracownicy kancelarii

Zaszufladkowano do kategorii Inne