Numer Identyfikacji Podatkowej NIP

Każdy podatnik musi posiadać swój Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Numer Identyfikacji Podatkowej nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego i służy do ewidencji podatników i płatników. Aby go uzyskać, musisz złożyć zgłoszenie identyfikacyjne na specjalnym formularzu.
Do zgłoszenia o nadanie NIP dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami ma zastosowanie tzw. zintegrowany wniosek CEIDG-1
tj. wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-3 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji.
Dla pozostałych podatników, niebędących osobami fizycznymi ma zastosowanie formularz NIP-2, który w odniesieniu do podmiotów
podlegających wpisowi do KRS winien być złożony wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców w sądzie rejestrowym.
Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych podatków, bez względu na wybraną
formę opodatkowania, liczbę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
Nadanie numeru identyfikacji podatkowej nie podlega opłacie.
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących m.in. nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania, miejsc wykonywania działalności
gospodarczej itp., masz obowiązek dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego.