Terminy podatkowe w Czerwcu 2014

09
poniedziałek

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za poprzedni miesiąc

16
poniedziałek

termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie papierowej) za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

 20
piątek

  • należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
  • ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
  • to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu,
  • podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za poprzedni miesiąc,
  • osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,
  • osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,

 25
środa

  • termin złożenia deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
  • termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie elektronicznej) za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł.